Missionaries of St. Paul (MSP)

စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳ စစၥတာရ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ဘရာသာရ္မ်ားအသင္းဂုိဏ္း

၁၉၉၀-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ လား႐ႈိးသာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ခ်ားစ္လ္ဘို (SDB) သည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးတြဲပါ၀င္ေသာ “စိန္ေပါလ္ ဘရာသာရ္၊ စစၥတာရ္ သူေတာ္စင္ အသင္းဂုိဏ္း” ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အသင္းဂုိဏ္းကုိ အမ်ဳိးသမီးငယ္ (၇) ဦး၊ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးတို႔ျဖင့္ အစျပဳတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အသင္းဂုိဏ္း၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္သည္ ခရစ္ေတာ္သခင္ အသက္စြန္႔ေတာ္မူဆဲဆဲ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ “ ငါေရငတ္သည္” ဟူေသာစကားျဖစ္ၿပီး Charism မွာ “Ad Gentes” ခရစ္ေတာ္အား မသိေသးေသာသူမ်ားထံ သတင္းေကာင္း ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ျဖစ္သည္။

သာသနာအသစ္အျဖစ္ ထူေထာင္လိုက္ေသာ္ လား႐ႈိးသာသနာႀကီး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အထူးအေလးေပး လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ဂ်ဴဗလီႏွစ္ကုိ ဦးတည္လ်က္ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အထူးစိတ္အား ထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ “အမိအသင္းေတာ္ ႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ သာသနာျပဳ အသင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္၊ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာေျပာေသာ အသင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ သာသနာျပဳတစ္ဦးျဖစ္ရမည္၊ တမန္ေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။ မိမိဘ၀အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္ကုိ ေတြ႔ရွိ႐ုံႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေနရသည္မဟုတ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ အမ်ားသူတို႔ထံ သယ္ေဆာင္သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။” (RM.3.) ဟူေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး စာခြ်န္ေတာ္၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈကုိလည္း အသင္းဂုိဏ္းအေနျဖင့္ အထူးခံစားရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ မသိေသးေသာသူ ေျမာက္ျမားစြာရွိေနသျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္း ျပန္႔ပြားေရး အတြက္၊ ခရစ္ေတာ္ကုိ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္အတြက္ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲ၊ လုံ႔လျဖင့္ ေဟာေျပာသက္ေသခံ ဖို႔ရန္ ပို၍ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။
အသင္းဂုိဏ္း၏ အထူးေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ အမွတ္သညာလည္းျဖစ္၊ အသင္းဂုိဏ္းႀကီး၏ ဘြဲ႔အမည္ကုိ ၾကားရ႐ုံမွ်ျဖင့္ အသင္းဂုိဏ္းႀကီး၏ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ အထင္ကရ ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ စာတန္းမွာ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သာသနာျပဳရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္” ဟုပင္ျဖစ္သည္။ “တစ္ပါးလူမ်ဳိးမ်ားထံသုိ႔ စိန္ေပါလ္၏ တရားဓမၼလမ္းစဥ္ျဖင့္” ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ စိန္ေပါလ္၏ ျပင္းထန္လွေသာ စိတ္ဓါတ္မွာ ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကုိ မၾကားဘူးေသာအရပ္၌ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ ေဟာေျပာရန္ျဖစ္သည္။

အသင္းဂုိဏ္းႀကီးသည္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ အစျပဳလာသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္ တစ္၀ွမ္းမွ ၀င္လိုသူမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားစြာ ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ အားအင္ ေတာင့္တင္းလာရ ေပသည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း၌ အသင္းဂိုဏ္းႀကီးသည္ တိုးတက္ရွင္သန္မႈ လ်င္ျမန္လာၿပီး၁၉၉၄၊ ဇြန္လ(၂၉) ရက္ေန႔၊ စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ပြဲေန႔ႀကီးတြင္ ဂုိဏ္း၏ ကနဦး သီလရွင္(၇)ပါးႏွင့္ ဘရာသာရ္ (၁)ပါးတို႔ ပထမ သစၥာခံယူခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၆-ခုႏွစ္တြင္ အသင္းဂိုဏ္း တည္ေထာင္သူ ဆရာေတာ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ပုသိမ္ သာသနာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ယူရေသာေၾကာင့္ ႏုနယ္ေသးေသာ အသင္းဂိုဏ္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ မုန္တုိင္းႀကီး၏ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သာသနာႀကီးသုိ႔ တစ္ဖန္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုနယ္ေသးေသာ အသင္းဂိုဏ္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ျခင္း၊ လမ္းၫႊန္မႈေပးႏိုင္ျခင္း၊ လက္တြဲေခၚေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း၊ က်စ္လ်စ္ေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ား မရရွိဘဲ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္ ဘရာသာရ္မ်ားအား အသင္းဂုိဏ္း တည္ေထာင္သူ၏ အနီးကပ္ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပုသိမ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္၏ စီမံလမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ စစၥတာရ္မ်ားအတြက္လည္း ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ Formation House ကုိ လား႐ႈိးမွ သန္လ်င္သို႔ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး အသင္းဂုိဏ္းသည္ ဂိုဏ္းတည္ ေထာင္သူ ဖခင္ႀကီး၏ အနီးကပ္ လမ္းၫႊန္မႈေပးျခင္းကုိ ခံယူရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ စိန္ေပါလ္ ဘရာသာရ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာၿပီး သစၥာခံယူသူ စုစုေပါင္း (၃၀)ပါးရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔မွ ရဟန္း (၄)ပါးႏွင့္ ရာသက္ပန္သစၥာခံၿပီးသူ (၁၁)ပါး ပါ၀င္လ်က္ မႏၲေလးသာသနာ၊ ပုသိမ္သာသနာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာႏွင့္ ဖားအံသာသနာတို႔၌ ေက်ာင္းေပါင္း (၈)ေက်ာင္းတြင္ သာသနာ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။ စိန္ေပါလ္ စစၥတာရ္မ်ားသည္လည္း အခက္ခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားထဲမွ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိလာၿပီး လက္ရွိတြင္ စုစုေပါင္း သီလရွင္ (၈၄) ပါး၊ ေက်ာင္းေပါင္း(၂၃) ေက်ာင္းရွိၿပီီး ၄င္းတို႔မွာ လား႐ႈိးသာသနာ၊ ျပည္သာသနာ၊ ျမစ္ႀကီးနား သာသနာ၊ ပုသိမ္သာသနာ၊ ဖားအံသာသနာ၊ ရန္ကုန္သာသနာတုိ႔တြင္ သာသနာအမႈေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ ေဒသခံအသင္းေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဘုရားလူမ်ဳိးေတာ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ မိမိတတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္စြမ္းေပးလွ်က္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ တစ္သားတည္းေနထိုင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းႏွင့္ က႐ုဏာေမတၱာေတာ္အေၾကာင္းကုိ ႐ုိးစင္းေသာဘ၀အသက္တာျဖင့္ သက္ေသခံ ေ၀မွ်လွ်က္ရွိၾကသည္။